Traditional

慈恩塔下題名處,十七人中最少年。

Simplified

慈恩塔下题名处,十七人中最少年。

Pronunciation

cí ēn tǎ xià tí míng chǔ , shí qī rén zhōng zuì shǎo nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.