Traditional

長生不似無生理,休向青山學煉丹。

Simplified

长生不似无生理,休向青山学炼丹。

Pronunciation

cháng shēng bù sì wú shēng lǐ , xiū xiàng qīng shān xué liàn dān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.