Traditional

微官同侍蒼龍闕,直諫偏推白馬生。
(寄李補闕,出詩式)。

Simplified

微官同侍苍龙阙,直谏偏推白马生。
(寄李补阙,出诗式)。

Pronunciation

wēi guān tóng shì cāng lóng què , zhí jiàn piān tuī bái mǎ shēng 。
( jì lǐ bǔ què , chū shī shì )。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.