Traditional

崦合桃花水,窗鳴柳谷泉。
(題柳谷泉,見應天府誌)頹垣化為陂,陸地堪乘舟。
(以下並見張為主客圖)汀洲渺渺江籬短,疑是疑非兩斷腸。
巫峽朝雲暮不歸,洞庭春水晴空滿。
龍吟四澤欲興雨,鳳引九雛警宿烏。
(七星管歌通典)新婦磯邊月明,女兒浦口潮平。
(漁父詞,野客叢談)第二百六十八卷

Simplified

崦合桃花水,窗鸣柳谷泉。
(题柳谷泉,见应天府志)颓垣化为陂,陆地堪乘舟。
(以下并见张为主客图)汀洲渺渺江篱短,疑是疑非两断肠。
巫峡朝云暮不归,洞庭春水晴空满。
龙吟四泽欲兴雨,凤引九雏警宿乌。
(七星管歌通典)新妇矶边月明,女儿浦口潮平。
(渔父词,野客丛谈)第二百六十八卷

Pronunciation

yān hé táo huā shuǐ , chuāng míng liǔ gǔ quán 。
( tí liǔ gǔ quán , jiàn yīng tiān fǔ zhì ) tuí yuán huà wéi bēi , lù dì kān chéng zhōu 。
( yǐ xià bìng jiàn zhāng wéi zhǔ kè tú ) tīng zhōu miǎo miǎo jiāng lí duǎn , yí shì yí fēi liǎng duàn cháng 。
wū xiá zhāo yún mù bù guī , dòng tíng chūn shuǐ qíng kōng mǎn 。
lóng yín sì zé yù xīng yǔ , fèng yǐn jiǔ chú jǐng sù wū 。
( qī xīng guǎn gē tōng diǎn ) xīn fù jī biān yuè míng , nǚ ér pǔ kǒu cháo píng 。
( yú fù cí , yě kè cóng tán ) dì èr bǎi liù shí bā juàn

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.