Traditional

繞階流氵虢氵虢,來砌樹陰陰。
(任江淮尉題廳,語林)

Simplified

绕阶流氵虢氵虢,来砌树阴阴。
(任江淮尉题厅,语林)

Pronunciation

rào jiē liú shuǐ guó shuǐ guó , lái qì shù yīn yīn 。
( rèn jiāng huái wèi tí tīng , yǔ lín )

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.