Traditional

臺頭寺願上人院古松下有小松,裁毫末新生,

細草亦全高,秋毫乍堪比。
及至幹霄日,何人復居此。

Simplified

台头寺愿上人院古松下有小松,裁毫末新生,

细草亦全高,秋毫乍堪比。
及至干霄日,何人复居此。

Pronunciation

tái tóu sì yuàn shàng rén yuàn gǔ sōng xià yǒu xiǎo sōng , cái háo mò xīn shēng ,

xì cǎo yì quán gāo , qiū háo zhà kān bǐ 。
jí zhì gān xiāo rì , hé rén fù jū cǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.