Traditional

右丞相蘇公挽歌二首

王宰丹青化,春卿禮樂才。
緇衣傳舊職,華袞贈新哀。
路泣群官送,山嘶駟馬回。
佳辰無白日,賓閣有青苔。
門歌出野田,冠帶寢窮泉。
萬事皆身外,平生尚目前。
西垣紫泥綍,東嶽白雲篇。
自惜同聲處,從今遂絕弦。

Simplified

右丞相苏公挽歌二首

王宰丹青化,春卿礼乐才。
缁衣传旧职,华衮赠新哀。
路泣群官送,山嘶驷马回。
佳辰无白日,宾阁有青苔。
门歌出野田,冠带寝穷泉。
万事皆身外,平生尚目前。
西垣紫泥綍,东岳白云篇。
自惜同声处,从今遂绝弦。

Pronunciation

yòu chéng xiāng sū gōng wǎn gē èr shǒu

wáng zǎi dān qīng huà , chūn qīng lǐ lè cái 。
zī yī chuán jiù zhí , huá gǔn zèng xīn āi 。
lù qì qún guān sòng , shān sī sì mǎ huí 。
jiā chén wú bái rì , bīn gé yǒu qīng tái 。
mén gē chū yě tián , guān dài qǐn qióng quán 。
wàn shì jiē shēn wài , píng shēng shàng mù qián 。
xī yuán zǐ ní fú , dōng yuè bái yún piān 。
zì xī tóng shēng chǔ , cóng jīn suì jué xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.