Traditional

右侍郎集賢院學士徐公挽詞二首

才美臨淄北,名高淮海東。
羽儀三省遍,漁獵五車通。
玉殿孤新榜,珠英落舊叢。
徒懸一寶劍,何處訪徐公。
嘆息書林友,才華天下選。
並賦三陽宮,集詩集賢殿。
具物衣如在,咄嗟長不見。
既哀薤露詞,豈忘平生眷。

Simplified

右侍郎集贤院学士徐公挽词二首

才美临淄北,名高淮海东。
羽仪三省遍,渔猎五车通。
玉殿孤新榜,珠英落旧丛。
徒悬一宝剑,何处访徐公。
叹息书林友,才华天下选。
并赋三阳宫,集诗集贤殿。
具物衣如在,咄嗟长不见。
既哀薤露词,岂忘平生眷。

Pronunciation

yòu shì láng jí xián yuàn xué shì xú gōng wǎn cí èr shǒu

cái měi lín zī běi , míng gāo huái hǎi dōng 。
yǔ yí sān shěng biàn , yú liè wǔ chē tōng 。
yù diàn gū xīn bǎng , zhū yīng luò jiù cóng 。
tú xuán yī bǎo jiàn , hé chǔ fǎng xú gōng 。
tàn xī shū lín yǒu , cái huá tiān xià xuǎn 。
bìng fù sān yáng gōng , jí shī jí xián diàn 。
jù wù yī rú zài , duō jiē cháng bù jiàn 。
jì āi xiè lù cí , qǐ wàng píng shēng juàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.