Traditional

右題天童山宿鷺亭

攀石捫蘿到更幽,玲瓏咫尺嬾窮搜。
旁人不會當時意,為欠門生作伴遊。

Simplified

右题天童山宿鹭亭

攀石扪萝到更幽,玲珑咫尺嬾穷搜。
旁人不会当时意,为欠门生作伴游。

Pronunciation

yòu tí tiān tóng shān sù lù tíng

pān shí mén luó dào gēng yōu , líng lóng zhǐ chǐ lǎn qióng sōu 。
páng rén bù huì dāng shí yì , wéi qiàn mén shēng zuò bàn yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.