Traditional

右題育王山明月堂

疏鐘迎客到溪亭,碧瓦朱欄相照明。
想得松陰排萬衲,籃輿放處恰詩成。

Simplified

右题育王山明月堂

疏钟迎客到溪亭,碧瓦朱栏相照明。
想得松阴排万衲,篮舆放处恰诗成。

Pronunciation

yòu tí yù wáng shān míng yuè táng

shū zhōng yíng kè dào xī tíng , bì wǎ zhū lán xiāng zhào míng 。
xiǎng dé sōng yīn pái wàn nà , lán yú fàng chǔ qià shī chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.