Traditional

葉上題詩從苑中流出

花落深宮鶯亦悲,上陽宮女斷腸時。
君恩不閉東流水,葉上題詩寄與誰。

Simplified

叶上题诗从苑中流出

花落深宫莺亦悲,上阳宫女断肠时。
君恩不闭东流水,叶上题诗寄与谁。

Pronunciation

yè shàng tí shī cóng yuàn zhōng liú chū

huā luò shēn gōng yīng yì bēi , shàng yáng gōng nǚ duàn cháng shí 。
jūn ēn bù bì dōng liú shuǐ , yè shàng tí shī jì yǔ shuí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.