Traditional

司馬廳獨宿

荒涼滿庭草,偃亞侵檐竹。
府吏下廳簾,家僮開被袱。
數聲城上漏,一點窗間燭。
官曹冷似冰,誰肯來同宿?

Simplified

司马厅独宿

荒凉满庭草,偃亚侵檐竹。
府吏下厅帘,家僮开被袱。
数声城上漏,一点窗间烛。
官曹冷似冰,谁肯来同宿?

Pronunciation

sī mǎ tīng dú sù

huāng liáng mǎn tíng cǎo , yǎn yà qīn yán zhú 。
fǔ lì xià tīng lián , jiā tóng kāi bèi fú 。
shù shēng chéng shàng lòu , yī diǎn chuāng jiān zhú 。
guān cáo lěng sì bīng , shuí kěn lái tóng sù ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.