Traditional

嘆常生

西村常氏子,臥疾不須臾。
前旬猶訪我,今日忽雲殂。
時我病多暇,與之同野居。
園林青藹藹,相去數裏余。
村鄰無好客,所遇唯農夫。
之子何如者,往還猶勝無。
於今亦已矣,可為一長籲!

Simplified

叹常生

西村常氏子,卧疾不须臾。
前旬犹访我,今日忽云殂。
时我病多暇,与之同野居。
园林青蔼蔼,相去数里余。
村邻无好客,所遇唯农夫。
之子何如者,往还犹胜无。
于今亦已矣,可为一长吁!

Pronunciation

tàn cháng shēng

xī cūn cháng shì zǐ , wò jí bù xū yú 。
qián xún yóu fǎng wǒ , jīn rì hū yún cú 。
shí wǒ bìng duō xiá , yǔ zhī tóng yě jū 。
yuán lín qīng ǎi ǎi , xiāng qù shù lǐ yú 。
cūn lín wú hǎo kè , suǒ yù wéi nóng fū 。
zhī zǐ hé rú zhě , wǎng huán yóu shèng wú 。
yú jīn yì yǐ yǐ , kě wéi yī cháng xū !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.