Traditional

嘆息

國家圖籙合中興。
,嘆息吾寧粥飯僧。
賣劍買牛衰可笑,壞裳為褲老猶能。
曉過射圃雲藏壘,夜讀兵書雨灑燈。
安得龍媒八千騎,要令窮虜畏飛騰。

Simplified

叹息

国家图籙合中兴。
,叹息吾宁粥饭僧。
卖剑买牛衰可笑,坏裳为裤老犹能。
晓过射圃云藏垒,夜读兵书雨洒灯。
安得龙媒八千骑,要令穷虏畏飞腾。

Pronunciation

tàn xī

guó jiā tú lù hé zhōng xīng 。
, tàn xī wú níng zhōu fàn sēng 。
mài jiàn mǎi niú shuāi kě xiào , huài cháng wéi kù lǎo yóu néng 。
xiǎo guò shè pǔ yún cáng lěi , yè dú bīng shū yǔ sǎ dēng 。
ān dé lóng méi bā qiān qí , yào líng qióng lǔ wèi fēi téng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.