Traditional

嘆魯二首

季桓心豈忠,其富過周公。
陽貨道豈正,其權執國命。
由來富與權,不系才與賢。
所托得其地,雖愚亦獲安。
彘肥因糞壤,鼠穩依社壇。
蟲獸尚如是,豈謂無因緣?
展禽胡為者?
直道竟三黜。
顏子何如人?
屢空聊過日。
皆懷王佐道,不踐陪臣秩。
自古無奈何,命為時所屈。
有如草木分,天各與其一。
荔枝非名花,牡丹無甘實。

Simplified

叹鲁二首

季桓心岂忠,其富过周公。
阳货道岂正,其权执国命。
由来富与权,不系才与贤。
所托得其地,虽愚亦获安。
彘肥因粪壤,鼠稳依社坛。
虫兽尚如是,岂谓无因缘?
展禽胡为者?
直道竟三黜。
颜子何如人?
屡空聊过日。
皆怀王佐道,不践陪臣秩。
自古无奈何,命为时所屈。
有如草木分,天各与其一。
荔枝非名花,牡丹无甘实。

Pronunciation

tàn lǔ èr shǒu

jì huán xīn qǐ zhōng , qí fù guò zhōu gōng 。
yáng huò dào qǐ zhèng , qí quán zhí guó mìng 。
yóu lái fù yǔ quán , bù xì cái yǔ xián 。
suǒ tuō dé qí dì , suī yú yì huò ān 。
zhì féi yīn fèn rǎng , shǔ wěn yī shè tán 。
chóng shòu shàng rú shì , qǐ wèi wú yīn yuán ?
zhǎn qín hú wéi zhě ?
zhí dào jìng sān chù 。
yán zǐ hé rú rén ?
lǚ kōng liáo guò rì 。
jiē huái wáng zuǒ dào , bù jiàn péi chén zhì 。
zì gǔ wú nài hé , mìng wéi shí suǒ qū 。
yǒu rú cǎo mù fēn , tiān gè yǔ qí yī 。
lì zhī fēi míng huā , mǔ dān wú gān shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.