Traditional

吉祥寺見錢侍郎題名

雲雨三年別,風波萬裏行。
愁來正蕭索,況見古人名。

Simplified

吉祥寺见钱侍郎题名

云雨三年别,风波万里行。
愁来正萧索,况见古人名。

Pronunciation

jí xiáng sì jiàn qián shì láng tí míng

yún yǔ sān nián bié , fēng bō wàn lǐ xíng 。
chóu lái zhèng xiāo suǒ , kuàng jiàn gǔ rén míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.