Traditional

同何元立蔡肩吾至東丁院汲泉煮茶

雪芽近自峨嵋得,不減紅囊顧渚春。
旋置風爐清樾下,它年奇事記三人。

Simplified

同何元立蔡肩吾至东丁院汲泉煮茶

雪芽近自峨嵋得,不减红囊顾渚春。
旋置风炉清樾下,它年奇事记三人。

Pronunciation

tóng hé yuán lì cài jiān wú zhì dōng dīng yuàn jí quán zhǔ chá

xuě yá jìn zì é méi dé , bù jiǎn hóng náng gù zhǔ chūn 。
xuán zhì fēng lú qīng yuè xià , tā nián qí shì jì sān rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.