Traditional

同劉給事城南宴集

水竹幽閑地,簪纓近侍臣。
雍容乘暇日,瀟灑出囂塵。
樹對思朋鳥,池深入養鱗。
管弦高逐吹,歌舞妙含春。
老子叨專席,歡邀隔縉紳。
此中情不淺,遙寄賞心人。

Simplified

同刘给事城南宴集

水竹幽闲地,簪缨近侍臣。
雍容乘暇日,潇洒出嚣尘。
树对思朋鸟,池深入养鳞。
管弦高逐吹,歌舞妙含春。
老子叨专席,欢邀隔缙绅。
此中情不浅,遥寄赏心人。

Pronunciation

tóng liú gěi shì chéng nán yàn jí

shuǐ zhú yōu xián dì , zān yīng jìn shì chén 。
yōng róng chéng xiá rì , xiāo sǎ chū xiāo chén 。
shù duì sī péng niǎo , chí shēn rù yǎng lín 。
guǎn xián gāo zhú chuī , gē wǔ miào hán chūn 。
lǎo zǐ tāo zhuān xí , huān yāo gé jìn shēn 。
cǐ zhōng qíng bù qiǎn , yáo jì shǎng xīn rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.