Traditional

同盧記室從軍詩

河圖論陣氣。
金匱辨星文。
地中鳴鼓角。
天上下將軍。
函犀恒七屬。
絡鐵本千羣。
飛梯聊度絳。
合弩暫淩汾。
寇陣先中斷。
妖營即兩分。
連烽對嶺度。
嘶馬隔河聞。
箭飛如疾雨。
城崩似壞雲。
英王於此戰。
何用武安君。

Simplified

同卢记室从军诗

河图论阵气。
金匮辨星文。
地中鸣鼓角。
天上下将军。
函犀恒七属。
络铁本千羣。
飞梯聊度绛。
合弩暂凌汾。
寇阵先中断。
妖营即两分。
连烽对岭度。
嘶马隔河闻。
箭飞如疾雨。
城崩似坏云。
英王于此战。
何用武安君。

Pronunciation

tóng lú jì shì cóng jūn shī

hé tú lùn zhèn qì , jīn kuì biàn xīng wén , dì zhōng míng gǔ jiǎo , tiān shàng xià jiāng jūn , hán xī héng qī shǔ , luò tiě běn qiān qún , fēi tī liáo dù jiàng , hé nǔ zàn líng fén , kòu zhèn xiān zhōng duàn , yāo yíng jí liǎng fēn , lián fēng duì lǐng dù , sī mǎ gé hé wén , jiàn fēi rú jí yǔ , chéng bēng sì huài yún , yīng wáng yú cǐ zhàn , hé yòng wǔ ān jūn ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.