Traditional

同崔十八宿龍門兼寄令狐尚書馮常侍

水碧玉磷磷,龍門秋勝春。
山中一夜月,海內兩閑人。
等是幽棲伴,俱非富貴身。
尚書與常侍,不可得相親。

Simplified

同崔十八宿龙门兼寄令狐尚书冯常侍

水碧玉磷磷,龙门秋胜春。
山中一夜月,海内两闲人。
等是幽栖伴,俱非富贵身。
尚书与常侍,不可得相亲。

Pronunciation

tóng cuī shí bā sù lóng mén jiān jì líng hú shàng shū féng cháng shì

shuǐ bì yù lín lín , lóng mén qiū shèng chūn 。
shān zhōng yī yè yuè , hǎi nèi liǎng xián rén 。
děng shì yōu qī bàn , jù fēi fù guì shēn 。
shàng shū yǔ cháng shì , bù kě dé xiāng qīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.