Traditional

同崔十八寄元浙東王陜州

未能同隱雲林下,且復相招祿仕間。
隨月有錢勝賣藥,終年無事牴歸山。
鏡湖水遠何由泛,棠樹枝高不易攀。
惆悵八科殘四在,兩人榮鬧兩人閑。

Simplified

同崔十八寄元浙东王陕州

未能同隐云林下,且复相招禄仕间。
随月有钱胜卖药,终年无事抵归山。
镜湖水远何由泛,棠树枝高不易攀。
惆怅八科残四在,两人荣闹两人闲。

Pronunciation

tóng cuī shí bā jì yuán zhè dōng wáng shǎn zhōu

wèi néng tóng yǐn yún lín xià , qiě fù xiāng zhāo lù shì jiān 。
suí yuè yǒu qián shèng mài yào , zhōng nián wú shì dǐ guī shān 。
jìng hú shuǐ yuǎn hé yóu fàn , táng shù zhī gāo bù yì pān 。
chóu chàng bā kē cán sì zài , liǎng rén róng nào liǎng rén xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.