Traditional

同崔載華贈日本聘使

憐君異域朝周遠,積水連天何處通。
遙指來從初日外,始知更有扶桑東。

Simplified

同崔载华赠日本聘使

怜君异域朝周远,积水连天何处通。
遥指来从初日外,始知更有扶桑东。

Pronunciation

tóng cuī zài huá zèng rì běn pìn shǐ

lián jūn yì yù zhāo zhōu yuǎn , jī shuǐ lián tiān hé chǔ tōng 。
yáo zhǐ lái cóng chū rì wài , shǐ zhī gēng yǒu fú sāng dōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.