Traditional

同州還詩

赤岸繞新村。
青城臨綺門。
範雎新入相。
穰侯始蕃。
上林催獵響。
河橋爭渡喧。
竄雉飛橫澗。
藏狐入斷原。
將軍高宴晚。
來過青竹園。

Simplified

同州还诗

赤岸绕新村。
青城临绮门。
范雎新入相。
穰侯始蕃。
上林催猎响。
河桥争渡喧。
窜雉飞横涧。
藏狐入断原。
将军高宴晚。
来过青竹园。

Pronunciation

tóng zhōu huán shī

chì àn rào xīn cūn , qīng chéng lín qǐ mén , fàn jū xīn rù xiāng , ráng hóu shǐ fán , shàng lín cuī liè xiǎng , hé qiáo zhēng dù xuān , cuàn zhì fēi héng jiàn , cáng hú rù duàn yuán , jiāng jūn gāo yàn wǎn , lái guò qīng zhú yuán ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.