Traditional

同李萬晚望南嶽寺懷普門上人

釋子身心無垢紛,獨將衣缽去人群。
相思晚望松林寺,唯有鐘聲出白雲。

Simplified

同李万晚望南岳寺怀普门上人

释子身心无垢纷,独将衣钵去人群。
相思晚望松林寺,唯有钟声出白云。

Pronunciation

tóng lǐ wàn wǎn wàng nán yuè sì huái pǔ mén shàng rén

shì zǐ shēn xīn wú gòu fēn , dú jiāng yī bō qù rén qún 。
xiāng sī wǎn wàng sōng lín sì , wéi yǒu zhōng shēng chū bái yún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.