Traditional

同李三月夜作

霜風驚度雁,月露皓疏林。
處處砧聲發,星河秋夜深。

Simplified

同李三月夜作

霜风惊度雁,月露皓疏林。
处处砧声发,星河秋夜深。

Pronunciation

tóng lǐ sān yuè yè zuò

shuāng fēng jīng dù yàn , yuè lù hào shū lín 。
chǔ chǔ zhēn shēng fā , xīng hé qiū yè shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.