Traditional

同李蘇州傷美人

玉佩石榴裙,當年嫁使君。
專房猶見寵,傾國眾皆聞。
歌舞常無對,幽明忽此分。
陽臺千萬裏,何處作朝雲。

Simplified

同李苏州伤美人

玉佩石榴裙,当年嫁使君。
专房犹见宠,倾国众皆闻。
歌舞常无对,幽明忽此分。
阳台千万里,何处作朝云。

Pronunciation

tóng lǐ sū zhōu shāng měi rén

yù pèi shí liú qún , dāng nián jià shǐ jūn 。
zhuān fáng yóu jiàn chǒng , qīng guó zhòng jiē wén 。
gē wǔ cháng wú duì , yōu míng hū cǐ fēn 。
yáng tái qiān wàn lǐ , hé chǔ zuò zhāo yún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.