Traditional

同夢得和思黯見贈,來詩中先敘三人同宴之歡

醉伴騰騰白與劉,何朝何夕不同遊。
留連燈下明猶飲,斷送尊前倒即休。
催老莫嫌孫稚長,加年須喜鬢毛秋。
教他伯道爭存活,無子無孫亦白頭。

Simplified

同梦得和思黯见赠,来诗中先叙三人同宴之欢

醉伴腾腾白与刘,何朝何夕不同游。
留连灯下明犹饮,断送尊前倒即休。
催老莫嫌孙稚长,加年须喜鬓毛秋。
教他伯道争存活,无子无孙亦白头。

Pronunciation

tóng mèng dé hé sī àn jiàn zèng , lái shī zhōng xiān xù sān rén tóng yàn zhī huān

zuì bàn téng téng bái yǔ liú , hé zhāo hé xī bù tóng yóu 。
liú lián dēng xià míng yóu yǐn , duàn sòng zūn qián dǎo jí xiū 。
cuī lǎo mò xián sūn zhì cháng , jiā nián xū xǐ bìn máo qiū 。
jiào tā bó dào zhēng cún huó , wú zǐ wú sūn yì bái tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.