Traditional

同夢得醉後戲贈

唯欠與君同制令,一時封作醉鄉侯。

Simplified

同梦得醉后戏赠

唯欠与君同制令,一时封作醉乡侯。

Pronunciation

tóng mèng dé zuì hòu xì zèng

wéi qiàn yǔ jūn tóng zhì líng , yī shí fēng zuò zuì xiāng hóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.