Traditional

同溫丹徒登萬歲樓(一作劉長卿詩)

高樓獨立思依依,極浦遙山合翠微。
江客不堪頻北顧,塞鴻何事復南飛。
丹陽古渡寒煙積,瓜步空洲遠樹稀。
聞道王師猶轉戰,誰能談笑解重圍。

Simplified

同温丹徒登万岁楼(一作刘长卿诗)

高楼独立思依依,极浦遥山合翠微。
江客不堪频北顾,塞鸿何事复南飞。
丹阳古渡寒烟积,瓜步空洲远树稀。
闻道王师犹转战,谁能谈笑解重围。

Pronunciation

tóng wēn dān tú dēng wàn suì lóu ( yī zuò liú cháng qīng shī )

gāo lóu dú lì sī yī yī , jí pǔ yáo shān hé cuì wēi 。
jiāng kè bù kān pín běi gù , sāi hóng hé shì fù nán fēi 。
dān yáng gǔ dù hán yān jī , guā bù kōng zhōu yuǎn shù xī 。
wén dào wáng shī yóu zhuǎn zhàn , shuí néng tán xiào jiě zhòng wéi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.