Traditional

同王仆射山亭餞岑廣武羲得言字

聞道長岑令,奮翼宰旅門。
長安東陌上,送客滿朱軒。
琴爵留佳境,山池借好園。
茲遊恨不見,別後綴離言。

Simplified

同王仆射山亭饯岑广武羲得言字

闻道长岑令,奋翼宰旅门。
长安东陌上,送客满朱轩。
琴爵留佳境,山池借好园。
兹游恨不见,别后缀离言。

Pronunciation

tóng wáng pū shè shān tíng jiàn cén guǎng wǔ xī dé yán zì

wén dào cháng cén líng , fèn yì zǎi lǚ mén 。
cháng ān dōng mò shàng , sòng kè mǎn zhū xuān 。
qín jué liú jiā jìng , shān chí jiè hǎo yuán 。
zī yóu hèn bù jiàn , bié hòu zhuì lí yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.