Traditional

同王十七庶子、李六員外、鄭二侍禦同年,四

一曲悲歌酒一尊,同年零落幾人存。
世如閱水應堪嘆,名是浮雲豈足論。
各從仕祿休明代,共感平生知己恩。
今日與君重上處,龍門不是舊龍門。

Simplified

同王十七庶子、李六员外、郑二侍御同年,四

一曲悲歌酒一尊,同年零落几人存。
世如阅水应堪叹,名是浮云岂足论。
各从仕禄休明代,共感平生知己恩。
今日与君重上处,龙门不是旧龙门。

Pronunciation

tóng wáng shí qī shù zǐ b lǐ liù yuán wài b zhèng èr shì yù tóng nián , sì

yī qū bēi gē jiǔ yī zūn , tóng nián líng luò jī rén cún 。
shì rú yuè shuǐ yīng kān tàn , míng shì fú yún qǐ zú lùn 。
gè cóng shì lù xiū míng dài , gòng gǎn píng shēng zhī jǐ ēn 。
jīn rì yǔ jūn zhòng shàng chǔ , lóng mén bù shì jiù lóng mén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.