Traditional

同裴觀察東湖望山歌

浴鮮積翠棲靈異,石洞花宮橫半空。
夜光潭上明星啟,風雨壇邊樹如洗。
水淹徐孺宅恒乾,繩墜洪崖井無底。
主人載酒東湖陰,遙望西山三四岑。

Simplified

同裴观察东湖望山歌

浴鲜积翠栖灵异,石洞花宫横半空。
夜光潭上明星启,风雨坛边树如洗。
水淹徐孺宅恒乾,绳坠洪崖井无底。
主人载酒东湖阴,遥望西山三四岑。

Pronunciation

tóng péi guān chá dōng hú wàng shān gē

yù xiān jī cuì qī líng yì , shí dòng huā gōng héng bàn kōng 。
yè guāng tán shàng míng xīng qǐ , fēng yǔ tán biān shù rú xǐ 。
shuǐ yān xú rú zhái héng qián , shéng zhuì hóng yá jǐng wú dǐ 。
zhǔ rén zài jiǔ dōng hú yīn , yáo wàng xī shān sān sì cén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.