Traditional

同諸公有懷絕句

舊國迷江樹,他鄉近海門。
移家南渡久,童稚解方言。

Simplified

同诸公有怀绝句

旧国迷江树,他乡近海门。
移家南渡久,童稚解方言。

Pronunciation

tóng zhū gōng yǒu huái jué jù

jiù guó mí jiāng shù , tā xiāng jìn hǎi mén 。
yí jiā nán dù jiǔ , tóng zhì jiě fāng yán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.