Traditional

同諸客嘲雪中馬上妓

珊瑚鞭亸馬踟躕,引手低蛾索一盂。
腰為逆風成弱柳,面因沖冷作凝酥。
銀篦穩篸烏羅帽,花襜宜乘叱撥駒。
雪裏君看何所似,王昭君妹寫真圖。

Simplified

同诸客嘲雪中马上妓

珊瑚鞭亸马踟蹰,引手低蛾索一盂。
腰为逆风成弱柳,面因冲冷作凝酥。
银篦稳篸乌罗帽,花襜宜乘叱拨驹。
雪里君看何所似,王昭君妹写真图。

Pronunciation

tóng zhū kè cháo xuě zhōng mǎ shàng jì

shān hú biān duǒ mǎ chí chú , yǐn shǒu dī é suǒ yī yú 。
yāo wéi nì fēng chéng ruò liǔ , miàn yīn chōng lěng zuò níng sū 。
yín bì wěn cēn wū luó mào , huā chān yí chéng chì bō jū 。
xuě lǐ jūn kàn hé suǒ sì , wáng zhāo jūn mèi xiě zhēn tú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.