Traditional

同諸客題於家公主舊宅

平陽舊宅少人遊,應是遊人到即愁。
布谷鳥啼桃李院,絡絲蟲怨鳳凰樓。
臺傾滑石猶殘砌,簾斷真珠不滿鉤。
聞道至今蕭史在,髭須雪白向明州。

Simplified

同诸客题于家公主旧宅

平阳旧宅少人游,应是游人到即愁。
布谷鸟啼桃李院,络丝虫怨凤凰楼。
台倾滑石犹残砌,帘断真珠不满钩。
闻道至今萧史在,髭须雪白向明州。

Pronunciation

tóng zhū kè tí yú jiā gōng zhǔ jiù zhái

píng yáng jiù zhái shǎo rén yóu , yīng shì yóu rén dào jí chóu 。
bù gǔ niǎo tí táo lǐ yuàn , luò sī chóng yuàn fèng huáng lóu 。
tái qīng huá shí yóu cán qì , lián duàn zhēn zhū bù mǎn gōu 。
wén dào zhì jīn xiāo shǐ zài , zī xū xuě bái xiàng míng zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.