Traditional

同趙侍禦巴陵早春作

江上春來早可觀,巧將春物妒餘寒。
水苔共繞留鳥石,花鳥爭開鬥鴨欄。
佩勝芳辰日漸暖,然燈美夜月初圓。
意隨北雁雲飛去,直待南州蕙草殘。

Simplified

同赵侍御巴陵早春作

江上春来早可观,巧将春物妒馀寒。
水苔共绕留鸟石,花鸟争开斗鸭栏。
佩胜芳辰日渐暖,然灯美夜月初圆。
意随北雁云飞去,直待南州蕙草残。

Pronunciation

tóng zhào shì yù bā líng zǎo chūn zuò

jiāng shàng chūn lái zǎo kě guān , qiǎo jiāng chūn wù dù yú hán 。
shuǐ tái gòng rào liú niǎo shí , huā niǎo zhēng kāi dǒu yā lán 。
pèi shèng fāng chén rì jiàn nuǎn , rán dēng měi yè yuè chū yuán 。
yì suí běi yàn yún fēi qù , zhí dài nán zhōu huì cǎo cán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.