Traditional

同趙侍禦望歸舟

山庭迥迥面長川,江樹重重極遠煙。
形影相追高翥鳥,心腸並斷北風船。

Simplified

同赵侍御望归舟

山庭迥迥面长川,江树重重极远烟。
形影相追高翥鸟,心肠并断北风船。

Pronunciation

tóng zhào shì yù wàng guī zhōu

shān tíng jiǒng jiǒng miàn cháng chuān , jiāng shù zhòng zhòng jí yuǎn yān 。
xíng yǐng xiāng zhuī gāo zhù niǎo , xīn cháng bìng duàn běi fēng chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.