Traditional

同錢員外題絕糧僧巨川

三十年來坐對山,唯將無事化人間。
齋時往往聞鐘笑,一食何如不食閑?

Simplified

同钱员外题绝粮僧巨川

三十年来坐对山,唯将无事化人间。
斋时往往闻钟笑,一食何如不食闲?

Pronunciation

tóng qián yuán wài tí jué liáng sēng jù chuān

sān shí nián lái zuò duì shān , wéi jiāng wú shì huà rén jiān 。
zhāi shí wǎng wǎng wén zhōng xiào , yī shí hé rú bù shí xián ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.