Traditional

同韓給事觀畢給事畫松石

海嶠微茫那得到,楚關迢遞心空憶。
夕郎善畫巖間松,遠意幽姿此何極。
千條萬葉紛異狀,虎伏螭盤爭勁力。
扶疏半映晚天青,凝淡全和曙雲黑。
煙籠月照安可道,雨濕風吹未曾息。
能將積雪辨晴光,每與連峰作寒色。
龍樓不競繁花吐,騎省偏宜遙夜直。
羅浮道士訪移來,少室山僧舊應識。
掖垣深沈晝無事,終日亭亭在人側。
古槐衰柳寧足論,還對罘罳列行植。

Simplified

同韩给事观毕给事画松石

海峤微茫那得到,楚关迢递心空忆。
夕郎善画岩间松,远意幽姿此何极。
千条万叶纷异状,虎伏螭盘争劲力。
扶疏半映晚天青,凝澹全和曙云黑。
烟笼月照安可道,雨湿风吹未曾息。
能将积雪辨晴光,每与连峰作寒色。
龙楼不竞繁花吐,骑省偏宜遥夜直。
罗浮道士访移来,少室山僧旧应识。
掖垣深沈昼无事,终日亭亭在人侧。
古槐衰柳宁足论,还对罘罳列行植。

Pronunciation

tóng hán gěi shì guān bì gěi shì huà sōng shí

hǎi jiào wēi máng nà dé dào , chǔ guān tiáo dì xīn kōng yì 。
xī láng shàn huà yán jiān sōng , yuǎn yì yōu zī cǐ hé jí 。
qiān tiáo wàn yè fēn yì zhuàng , hǔ fú chī pán zhēng jìn lì 。
fú shū bàn yìng wǎn tiān qīng , níng dàn quán hé shǔ yún hēi 。
yān lóng yuè zhào ān kě dào , yǔ shī fēng chuī wèi zēng xī 。
néng jiāng jī xuě biàn qíng guāng , měi yǔ lián fēng zuò hán sè 。
lóng lóu bù jìng fán huā tǔ , qí shěng piān yí yáo yè zhí 。
luó fú dào shì fǎng yí lái , shǎo shì shān sēng jiù yīng shí 。
yè yuán shēn shěn zhòu wú shì , zhōng rì tíng tíng zài rén cè 。
gǔ huái shuāi liǔ níng zú lùn , huán duì fú sī liè xíng zhí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.