Traditional

同顏大夫初晴詩

夕陽含水氣。
反景照河堤。
濕花飛未遠。
陰雲斂向低。
燕燥還為石。
龍殘更是泥。
香泉酌冷澗。
小艇釣蓮溪。
但使心齊物。
何愁物不齊。

Simplified

同颜大夫初晴诗

夕阳含水气。
反景照河堤。
湿花飞未远。
阴云敛向低。
燕燥还为石。
龙残更是泥。
香泉酌冷涧。
小艇钓莲溪。
但使心齐物。
何愁物不齐。

Pronunciation

tóng yán dà fū chū qíng shī

xī yáng hán shuǐ qì , fǎn jǐng zhào hé dī , shī huā fēi wèi yuǎn , yīn yún liǎn xiàng dī , yàn zào huán wéi shí , lóng cán gēng shì ní , xiāng quán zhuó lěng jiàn , xiǎo tǐng diào lián xī , dàn shǐ xīn qí wù , hé chóu wù bù qí ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.