Traditional

向歸仁砌下看。思黯歸仁宅亦有小灘。

為憐清淺愛潺湲,一日三回到水邊。
若道歸仁灘更好,主人何故別三年?

Simplified

向归仁砌下看。思黯归仁宅亦有小滩。

为怜清浅爱潺湲,一日三回到水边。
若道归仁滩更好,主人何故别三年?

Pronunciation

xiàng guī rén qì xià kàn 。 sī àn guī rén zhái yì yǒu xiǎo tān 。

wéi lián qīng qiǎn ài chán yuán , yī rì sān huí dào shuǐ biān 。
ruò dào guī rén tān gēng hǎo , zhǔ rén hé gù bié sān nián ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.