Traditional

聽子規(一本題上有攝山二字)

棲霞山中子規鳥,口邊血出啼不了。
山僧後夜初出定,聞似不聞山月曉。

Simplified

听子规(一本题上有摄山二字)

栖霞山中子规鸟,口边血出啼不了。
山僧后夜初出定,闻似不闻山月晓。

Pronunciation

tīng zǐ guī ( yī běn tí shàng yǒu shè shān èr zì )

qī xiá shān zhōng zǐ guī niǎo , kǒu biān xuè chū tí bù liǎo 。
shān sēng hòu yè chū chū dìng , wén sì bù wén shān yuè xiǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.