Traditional

聽歌六絕句·想夫憐

玉管朱弦莫急催,容聽歌送十分杯。
長愛夫憐第二句,請君重唱夕陽開。

Simplified

听歌六绝句·想夫怜

玉管朱弦莫急催,容听歌送十分杯。
长爱夫怜第二句,请君重唱夕阳开。

Pronunciation

tīng gē liù jué jù · xiǎng fū lián

yù guǎn zhū xián mò jí cuī , róng tīng gē sòng shí fēn bēi 。
cháng ài fū lián dì èr jù , qǐng jūn zhòng chàng xī yáng kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.