Traditional

聽笛歌留別鄭協律

舊遊憐我長沙謫,載酒沙頭送遷客。
天涯望月自沾衣,江上何人復吹笛。
橫笛能令孤客愁,淥波淡淡如不流。
商聲寥亮羽聲苦,江天寂歷江楓秋。
靜聽關山聞一叫,三湘月色悲猿嘯。
又吹楊柳激繁音,千裏春色傷人心。
隨風飄向何處落,唯見曲盡平湖深。
明發與君離別後,馬上一聲堪白首。

Simplified

听笛歌留别郑协律

旧游怜我长沙谪,载酒沙头送迁客。
天涯望月自沾衣,江上何人复吹笛。
横笛能令孤客愁,渌波淡淡如不流。
商声寥亮羽声苦,江天寂历江枫秋。
静听关山闻一叫,三湘月色悲猿啸。
又吹杨柳激繁音,千里春色伤人心。
随风飘向何处落,唯见曲尽平湖深。
明发与君离别后,马上一声堪白首。

Pronunciation

tīng dí gē liú bié zhèng xié lǜ

jiù yóu lián wǒ cháng shā zhé , zài jiǔ shā tóu sòng qiān kè 。
tiān yá wàng yuè zì zhān yī , jiāng shàng hé rén fù chuī dí 。
héng dí néng líng gū kè chóu , lù bō dàn dàn rú bù liú 。
shāng shēng liáo liàng yǔ shēng kǔ , jiāng tiān jì lì jiāng fēng qiū 。
jìng tīng guān shān wén yī jiào , sān xiāng yuè sè bēi yuán xiào 。
yòu chuī yáng liǔ jī fán yīn , qiān lǐ chūn sè shāng rén xīn 。
suí fēng piāo xiàng hé chǔ luò , wéi jiàn qū jìn píng hú shēn 。
míng fā yǔ jūn lí bié hòu , mǎ shàng yī shēng kān bái shǒu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.