Traditional

聽蘆管

幽咽新蘆管,淒涼古竹枝。
似臨猿峽唱,疑在雁門吹。
調為高多切,聲緣小乍遲。
粗豪嫌觱篥,細妙勝參差。
雲水巴南客,風沙隴上兒。
屈原收淚夜,蘇武斷腸時。
仰秣胡駒聽,驚棲越鳥知。
何言胡越異,聞此一同悲。

Simplified

听芦管

幽咽新芦管,凄凉古竹枝。
似临猿峡唱,疑在雁门吹。
调为高多切,声缘小乍迟。
粗豪嫌觱篥,细妙胜参差。
云水巴南客,风沙陇上儿。
屈原收泪夜,苏武断肠时。
仰秣胡驹听,惊栖越鸟知。
何言胡越异,闻此一同悲。

Pronunciation

tīng lú guǎn

yōu yān xīn lú guǎn , qī liáng gǔ zhú zhī 。
sì lín yuán xiá chàng , yí zài yàn mén chuī 。
diào wéi gāo duō qiē , shēng yuán xiǎo zhà chí 。
cū háo xián bì lì , xì miào shèng cān chà 。
yún shuǐ bā nán kè , fēng shā lǒng shàng ér 。
qū yuán shōu lèi yè , sū wǔ duàn cháng shí 。
yǎng mò hú jū tīng , jīng qī yuè niǎo zhī 。
hé yán hú yuè yì , wén cǐ yī tóng bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.