Traditional

聽雨

老態龍鍾疾未平,更堪俗事敗幽情。
紗幮笛簟差堪樂,且聽蕭蕭暮雨聲。

Simplified

听雨

老态龙锺疾未平,更堪俗事败幽情。
纱幮笛簟差堪乐,且听萧萧暮雨声。

Pronunciation

tīng yǔ

lǎo tài lóng zhōng jí wèi píng , gēng kān sú shì bài yōu qíng 。
shā chú dí diàn chà kān lè , qiě tīng xiāo xiāo mù yǔ shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.