Traditional

吳七郎中山人待制班中偶贈絕句

金馬東門隻日開,漢庭待詔重仙才。
第三松樹非華表,那得遼東鶴下來?

Simplified

吴七郎中山人待制班中偶赠绝句

金马东门只日开,汉庭待诏重仙才。
第三松树非华表,那得辽东鹤下来?

Pronunciation

wú qī láng zhōng shān rén dài zhì bān zhōng ǒu zèng jué jù

jīn mǎ dōng mén zhī rì kāi , hàn tíng dài zhào zhòng xiān cái 。
dì sān sōng shù fēi huá biǎo , nà dé liáo dōng hè xià lái ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.