Traditional

吳中好風景二首

吳中好風景,八月如三月。
水荇葉仍香,木蓮花未歇。
海天微雨散,江郭纖埃滅。
暑退衣服幹,潮生船舫活。
兩衙漸多暇,亭午初無熱。
騎吏語使君,正是遊時節。
吳中好風景,風景無朝暮。
曉色萬家煙,秋聲八月樹。
舟移管弦動,橋擁旌旗駐。
改號齊雲樓,重開武丘路。
況當豐熟歲,好是歡遊處。
州民勸使君,且莫拋官去。

Simplified

吴中好风景二首

吴中好风景,八月如三月。
水荇叶仍香,木莲花未歇。
海天微雨散,江郭纤埃灭。
暑退衣服干,潮生船舫活。
两衙渐多暇,亭午初无热。
骑吏语使君,正是游时节。
吴中好风景,风景无朝暮。
晓色万家烟,秋声八月树。
舟移管弦动,桥拥旌旗驻。
改号齐云楼,重开武丘路。
况当丰熟岁,好是欢游处。
州民劝使君,且莫抛官去。

Pronunciation

wú zhōng hǎo fēng jǐng èr shǒu

wú zhōng hǎo fēng jǐng , bā yuè rú sān yuè 。
shuǐ xìng yè réng xiāng , mù lián huā wèi xiē 。
hǎi tiān wēi yǔ sàn , jiāng guō xiān āi miè 。
shǔ tuì yī fú gān , cháo shēng chuán fǎng huó 。
liǎng yá jiàn duō xiá , tíng wǔ chū wú rè 。
qí lì yǔ shǐ jūn , zhèng shì yóu shí jié 。
wú zhōng hǎo fēng jǐng , fēng jǐng wú zhāo mù 。
xiǎo sè wàn jiā yān , qiū shēng bā yuè shù 。
zhōu yí guǎn xián dòng , qiáo yōng jīng qí zhù 。
gǎi hào qí yún lóu , zhòng kāi wǔ qiū lù 。
kuàng dāng fēng shú suì , hǎo shì huān yóu chǔ 。
zhōu mín quàn shǐ jūn , qiě mò pāo guān qù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.