Traditional

吳宮辭

一入吳王殿,無人睹翠娥。
樓高時見舞,宮靜夜聞歌。
半露胸如雪,斜回臉似波。
妍媸各有分,誰敢妒恩多?

Simplified

吴宫辞

一入吴王殿,无人睹翠娥。
楼高时见舞,宫静夜闻歌。
半露胸如雪,斜回脸似波。
妍媸各有分,谁敢妒恩多?

Pronunciation

wú gōng cí

yī rù wú wáng diàn , wú rén dǔ cuì é 。
lóu gāo shí jiàn wǔ , gōng jìng yè wén gē 。
bàn lù xiōng rú xuě , xié huí liǎn sì bō 。
yán chī gè yǒu fēn , shuí gǎn dù ēn duō ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.