Traditional

吳櫻桃

含桃最說出東吳,香色鮮濃氣味殊。
洽恰舉頭千萬顆,婆娑拂面兩三株。
鳥偷飛處銜將火,人摘爭時蹋破珠。
可惜風吹兼雨打,明朝後日即應無。

Simplified

吴樱桃

含桃最说出东吴,香色鲜浓气味殊。
洽恰举头千万颗,婆娑拂面两三株。
鸟偷飞处衔将火,人摘争时蹋破珠。
可惜风吹兼雨打,明朝后日即应无。

Pronunciation

wú yīng táo

hán táo zuì shuō chū dōng wú , xiāng sè xiān nóng qì wèi shū 。
qià qià jǔ tóu qiān wàn kē , pó suō fú miàn liǎng sān zhū 。
niǎo tōu fēi chǔ xián jiāng huǒ , rén zhāi zhēng shí tà pò zhū 。
kě xī fēng chuī jiān yǔ dǎ , míng zhāo hòu rì jí yīng wú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.